Valencian Language Tag registration request

Michael Everson everson at evertype.com
Mon Jun 15 19:21:33 CEST 2009


This is out of scope. I have no option but to reject it.

As an aside, by every linguistic criterion I know of, indeed,  
Valencian is an all-but-indistinguishable dialect of Catalan.

On 15 Jun 2009, at 15:50, Victor wrote:

> LANGUAGE SUBTAG REGISTRATION FORM
>   1. Name of requester: Luis Sanmartín Ruiz
>   2. E-mail address of requester: modernizacion at gva.es
>   3. Record Requested: val
>
>      Type: language
>      Subtag: val
>      Description: Valencian
>      Description: Valencià
>      Description: Valenciano
>      Preferred-Value: val
>      Suppress-Script: Latn
>
>
>   4. Intended meaning of the subtag:
> The language spoken in the Valencian Community region, located in the
> east coast of Spain. It’s a coofficial language in the Valencian
> Community where Spanish is also spoken.
>
>
>
>   5. Reference to published description
>      of the language (book or article):
>
> * Gramàtica normativa valenciana (Valencian Grammar) ISBN:  
> 978-84-482-4422-4
>
> * European council, June the 13th, 2005,where it’s stated that every
> language recognized by the Constitution of any country it is
> recognized at the EU.
> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:148:0001:0002:EN:PDF
>
> * Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe,
> pages 18, 19 and 69, where it recognizes Valencian as well as other
> coofficial languages in Spain.
> http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/071EN.pdf
>
> * La flexió verbal, Enric Valor. ISBN: 978-84-7502-083-9
>
> * Sanchis i Guarner, Manuel (1934, 1967). La llengua dels valencians.
> Edicions 3i4, València 2005. ISBN 84-7502-082-8.
>
> * Salvador i Gimeno, Carles (1951). Gramàtica valenciana.
> Associació Cultural Lo Rat Penat. València 1995. ISBN 84-85211-71-5.
>
> * Salvador i Gimeno, Carles (1963). Valencians i la llengua
> Autóctona durant els segles XVI, XVII i XVIII. Institució Alfons el
> Magnànim. València. ISBN 84-370-5334-X.
>
> * Colomina i Castanyer, Jordi, (1995). Els valencians i la llengua
> normativa. Textos universitaris. Alacant: Institut de Cultura "Juan
> Gil-Albert". ISBN 84-7784-178-0.
>
> * http://www.avl.gva.es/ Web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
>
> * http://www.racv.es/ Real Academia de Cultura Valenciana
>
> * Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià, ISBN:  
> 978-84-7890-041-1.
>
> * Diccionari Valencià
>
> * Cançoneret valencià de nadal, ISBN: 978-84-482-4530-6
>
> * Acords de la Acadèmia Valenciana de la Llengua : 2001-2004, ISBN:
> 978-84-482-4074-5
>
> * Orígenes del Reino de Valencia. Antonio Ubieto Arteta. ISBN  
> 84-7013-154-0.
>
> * http://dcvb.iecat.net/default.asp Diccionari català-valencià-balear
>
> * http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin.htm Área de Política
> Lingüística de la Generalitat Valenciana.
>
> * Normes de Castelló. Eliseu Climent. ISBN: 84-7502-057-7
>
> * Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la
> denominació i l'entitat del valencià. ISBN: 978-84-482-4073-8
>
> * Fills de la Morta-Viva : Apunts bio-bibliográfichs pera la historia
> del renaixement literari llemosí. Constantí Llombart. ISBN:
> 978-84-482-4198-8.
>
>
> 6. Any other relevant information:
>
> * Substantive Law 1/2006, 10th of April, about improvements in the
> Substantive Law 5/1982, 1st of July of the Valencian Community Statute
> of Autonomy. Article #6
>
> 1.- The local language in the Valencian Region is Valencian
> 2.- Valencian is a cooficial language in the Valencian Region as well
> as Spanish is in the whole country. Everyone has the right to learn
> it, use it and be tough in and about the Valencian language.
> 3.- The regional government will ensure a normal use of both languages
> and will adopt the convenient measures to ensure the knowledge of both
> languages.
> [ ... ]
> 8.- The Valencian Language Academy is the institution governing the
> Valencian Language.
>
> * Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Elaboració i desplegament (Law
> of use and tough of Valencia Language) ISBN: 978-84-482-3654-0
> <val.txt>_______________________________________________
> Ietf-languages mailing list
> Ietf-languages at alvestrand.no
> http://www.alvestrand.no/mailman/listinfo/ietf-languages

Michael Everson * http://www.evertype.com/More information about the Ietf-languages mailing list