Valencian Language Tag registration request

Victor vmbenet at gmail.com
Mon Jun 15 16:50:06 CEST 2009


LANGUAGE SUBTAG REGISTRATION FORM
  1. Name of requester: Luis Sanmartín Ruiz
  2. E-mail address of requester: modernizacion at gva.es
  3. Record Requested: val

   Type: language
   Subtag: val
   Description: Valencian
   Description: Valencià
   Description: Valenciano
   Preferred-Value: val
   Suppress-Script: Latn


  4. Intended meaning of the subtag:
The language spoken in the Valencian Community region, located in the
east coast of Spain. It’s a coofficial language in the Valencian
Community where Spanish is also spoken.  5. Reference to published description
   of the language (book or article):

* Gramàtica normativa valenciana (Valencian Grammar) ISBN: 978-84-482-4422-4

* European council, June the 13th, 2005,where it’s stated that every
language recognized by the Constitution of any country it is
recognized at the EU.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:148:0001:0002:EN:PDF

* Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe,
pages 18, 19 and 69, where it recognizes Valencian as well as other
coofficial languages in Spain.
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/071EN.pdf

* La flexió verbal, Enric Valor. ISBN: 978-84-7502-083-9

* Sanchis i Guarner, Manuel (1934, 1967). La llengua dels valencians.
Edicions 3i4, València 2005. ISBN 84-7502-082-8.

* Salvador i Gimeno, Carles (1951). Gramàtica valenciana.
Associació Cultural Lo Rat Penat. València 1995. ISBN 84-85211-71-5.

* Salvador i Gimeno, Carles (1963). Valencians i la llengua
Autóctona durant els segles XVI, XVII i XVIII. Institució Alfons el
Magnànim. València. ISBN 84-370-5334-X.

* Colomina i Castanyer, Jordi, (1995). Els valencians i la llengua
normativa. Textos universitaris. Alacant: Institut de Cultura "Juan
Gil-Albert". ISBN 84-7784-178-0.

* http://www.avl.gva.es/ Web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

* http://www.racv.es/ Real Academia de Cultura Valenciana

* Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià, ISBN: 978-84-7890-041-1.

* Diccionari Valencià

* Cançoneret valencià de nadal, ISBN: 978-84-482-4530-6

* Acords de la Acadèmia Valenciana de la Llengua : 2001-2004, ISBN:
978-84-482-4074-5

* Orígenes del Reino de Valencia. Antonio Ubieto Arteta. ISBN 84-7013-154-0.

* http://dcvb.iecat.net/default.asp Diccionari català-valencià-balear

* http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin.htm Área de Política
Lingüística de la Generalitat Valenciana.

* Normes de Castelló. Eliseu Climent. ISBN: 84-7502-057-7

* Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la
denominació i l'entitat del valencià. ISBN: 978-84-482-4073-8

* Fills de la Morta-Viva : Apunts bio-bibliográfichs pera la historia
del renaixement literari llemosí. Constantí Llombart. ISBN:
978-84-482-4198-8.


6. Any other relevant information:

* Substantive Law 1/2006, 10th of April, about improvements in the
Substantive Law 5/1982, 1st of July of the Valencian Community Statute
of Autonomy. Article #6

1.- The local language in the Valencian Region is Valencian
2.- Valencian is a cooficial language in the Valencian Region as well
as Spanish is in the whole country. Everyone has the right to learn
it, use it and be tough in and about the Valencian language.
3.- The regional government will ensure a normal use of both languages
and will adopt the convenient measures to ensure the knowledge of both
languages.
[ ... ]
8.- The Valencian Language Academy is the institution governing the
Valencian Language.

* Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Elaboració i desplegament (Law
of use and tough of Valencia Language) ISBN: 978-84-482-3654-0
-------------- next part --------------
File-Date:2009-05-26
%%
Type: language
Subtag: val
Description: Valencian
Description: Valencià
Description: Valenciano
Preferred-Value: val
Script: Latn
%%
%%
Type: variant
Subtag: nor
Description: Valencià notmalitzat
Prefix: val
Comments: Normalized version of Valencian
%%


More information about the Ietf-languages mailing list