Rm: LANGUAGE SUBTAG REGISTRATION FORM (ca-valencia)

Addison Phillips addison at yahoo-inc.com
Mon Feb 19 18:10:50 CET 2007


Michael,

I think the two weeks have elapsed. I surmise that, since there was no 
objection that I saw on the list, that you will approve this item?

Thanks,

Addison

GBH00998 at correo.aeat.es wrote:
> Dear Sirs,
> 
> could you please inform me about the state of this request and next 
> steps to be taken?
> 
> Thank you very much,
> Gabriel Babiano
> 
> 
> -----Remitido por GABRIEL BABIANO HUETE - F00998WY/AEAT/ES el 19/02/2007 
> 10:07 -----
> 
> >Para: ietf-languages at iana.org
> >De: GABRIEL BABIANO HUETE - F00998WY/AEAT/ES
> >Fecha: 30/01/2007 09:48
> >Asunto: LANGUAGE SUBTAG REGISTRATION FORM (ca-valencia)
> >
> >
> >I correct my request of yesterday with your comments: 
> > 
> > 
> >LANGUAGE SUBTAG REGISTRATION FORM 
> >
> >1. Name of requester: Gabriel Babiano Huete (Agencia Española de
> >Administración Tributaria) 
> >
> >2. E-mail address of requester: gabriel.babiano at correo.aeat.es 
> >
> >Type: variant 
> >Subtag: valencia 
> >Description: Valencian 
> >Description: valencien 
> >Description: valenciano 
> >Description: valencià 
> >Prefix: ca 
> >
> >4. Intended meaning of the subtag: 
> >Comments: Variety spoken in the "Comunidad Valenciana" region of
> >Spain, where it is co-official with Spanish. 
> >
> >5. Reference to published description of the language (book or
> >article): 
> >* Sanchis i Guarner, Manuel (1934, 1967). La llengua dels valencians.
> >Edicions 3i4, València 2005. ISBN 84-7502-082-8. 
> >* Valor i Vives, Enric (1978). Curs mitjà de gramàtica catalana,
> >referida especialment al País Valencià. Edicions Grog, València 1999.
> >ISBN 84-85211-45-6. 
> >* Salvador i Gimeno, Carles (1951). Gramàtica valenciana. Associació
> >Cultural Lo Rat Penat. València 1995. ISBN 84-85211-71-5. 
> >* Salvador i Gimeno, Carles (1963). Valencians i la llengua autòctona
> >durant els segles XVI, XVII i XVIII. Institució Alfons el Magnànim..
> >València. ISBN 84-370-5334-X. 
> >* Colomina i Castanyer, Jordi, (1995). Els valencians i la llengua
> >normativa. Textos universitaris. Alacant: Institut de Cultura "Juan
> >Gil-Albert". ISBN 84-7784-178-0. 
> >* Web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua - Institució del País
> >Valencià amb competències normatives sobre el valencià. 
> >* Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià (DOPV). 
> >* Diccionari Valencià 
> >* Diccionari català-valencià-balear 
> >* Dictamen vinculant de l'AVL del 9 de febrer de 2005. 
> >* Área de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana. 
> >* Normes de Castelló 
> >* Eines de llengua - Abundant informació sociolingüística, de dret
> >lingüístic, normativa lingüística, estadística, etc... del valencià.
> >Mantinguda per la «Coordinadora de Dinamització Lingüística del País
> >Valencià». 
> >* Fons de dades numèriques del Servei d'Investigació i Estudis
> >Sociolingüístics de la Generalitat Valenciana. 
> >* Informació i mapes sobre els dialectes valencians 
> >* Atles lingüístic valencià 
> >* Mapes lingüístics 
> >* Breu exposició de les teories en disputa sobre la relació entre
> >valencià i català al lloc web de la Promotora Española de Lingüística
> >(en castellà) 
> >
> >6. Any other relevant information: 
> >LEY ORGÁNICA 5/1982, DE 1 DE JULIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA
> >COMUNIDAD VALENCIANA [DOGV núm. 74, de 15 de julio] (
> >http://www.gva.es/cidaj/cas/c-normas/5-1982.htm#9 ) 
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> Ietf-languages mailing list
> Ietf-languages at alvestrand.no
> http://www.alvestrand.no/mailman/listinfo/ietf-languages

-- 
Addison Phillips
Globalization Architect -- Yahoo! Inc.

Internationalization is an architecture.
It is not a feature.


More information about the Ietf-languages mailing list